ESG aktualności

Standardy ESRS przyjęte przez Komisję Europejską

Standardy ESRS

Standardy ESRS przyjęte!

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła akt delegowany w sprawie pierwszego zestawu europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Standardy ESRS wyznaczają ramy raportowania z zakresu ESG zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obligującą przedsiębiorstwa do przygotowania sprawozdań zrównoważonego rozwoju.
Standardy ESRS zostaną oficjalnie przetłumaczone na język polski niezwłocznie po zatwierdzeniu ich przez Radę i Parlament Europejski.
EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej, której celem jest m.in. udzielanie doradztwa technicznego i współpraca z Komisją Europejską w procesie tworzenia standardów raportowania zrównoważonego rozwoju) nadal pracuje nad kolejnymi dokumentami: wytycznymi wdrożeniowymi, ESRS dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i sektorów, których projekty mają zostać przedstawione niebawem. Zgodnie z dyrektywą CSRD drugi zestaw standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju Komisja Europejska powinna przyjąć do 30.06.2024 r.

Standardy dla małych i średnich jednostek są oczekiwane nie tylko z tego względu, by umożliwić tym firmom zgromadzenie i opracowanie informacji potrzebnych do raportu ESG. Te standardy mają także stanowić punkt odniesienia dla dużych jednostek raportujących zgodnie z dyrektywą CSRD odnośnie tego, jaki zakres informacji na temat zrównoważonego rozwoju mogą one zasadnie żądać od MŚP, które są dostawcami lub klientami w ramach ich łańcucha wartości.