Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Skróty i nazwy ESG - słownik

Objaśniamy skróty, trudne pojęcia i nazwy, aby sprawniej poruszać się po obszarze ESG

Słownik jest systematycznie rozbudowywany

A
Atestacja - niezależny audyt raportu zrównoważonego rozwoju dokonywany przez stronę trzecią (w Polsce zgodnie planami ustawy będzie to audyt dokonywany przez biegłych rewidentów). Dyrektywa CSRD wprowadza dwa rodzaje atestacji: (i) dającą ograniczoną pewność (limited assurance) przez okres przejściowy, w ramach której audytor przeprowadzi ograniczoną liczbę procedur, a jej efektem będzie zazwyczaj opinia stwierdzająca, że biegły nie zidentyfikował żadnej kwestii, która pozwalałaby stwierdzić, że przedmiot został w istotny sposób zniekształcony oraz (ii) dającą wystarczają pewność (reasonable assurance) obejmującą rozległe procedury i prowadząca do wydania opinii na temat oceny kwestii w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria, której celem jest uzyskanie podobnego poziomu pewności jaki obowiązuje w przypadku sprawozdawczości finansowej.
C
CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem dyrektywy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - dyrektywa Unii Europejskiej wprowadzjąca obowiązek raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju wg jednolitego standardu. Dyrektywa weszła w życie 5 stycznia 2023 r.

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2015-30 - sformułowane w ramach Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r.). Określają one wspólny program na rzecz pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, teraz i w przyszłości.

CBAM - mechanizm wyrównania szans europejskiego przemysłu polegający na wprowadzeniu tzw. cła węglowego. Deklarowanym przez Komisję celem wprowadzenia nowej opłaty jest wyrównanie pozycji konkurencyjnej europejskiego przemysłu w stosunku do przemysłu z krajów, w których regulacje klimatyczne nie nakładają na producentów kosztownych obowiązków wynikających z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
E
EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group - Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej - jest to prywatne stowarzyszenie utworzone w 2001 r., którego celem jest jest doradztwo techniczne i współpraca z Komisją Europejską w procesie zatwierdzania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), publikowanych przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – IASB (International Accounting Standards Board).

ESG - skrót od angielskich słów: Environment, Social, Governance, zatem dotyczy kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych (tzw. ład korporacyjny).

ESRS - European Sustainability Reporting Standards - zestaw europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zestaw regulacji i wymogów ujawnień w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Europejski Zielony Ład (Green Deal) – pakiet inicjatyw i polityk, którego celem jest przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, w której:
- w 2050 r. osiągnięty zostanie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto
- nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych
- żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.
F
Fit for 55 - pakiet „Gotowi na 55” to zestaw wniosków ustawodawczych, których celem dojście do celów klimatycznych, tj. redukcja emisji o co najmniej 55% do 2030 roku

FSB - Rada Stabilności Finansowej (Financial Stability Board ) międzynarodowy organ założony w 2009 r. przez głowy Państw i rządów G20. Rada monitoruje globalny system finansowy. Koordynuje również działania krajowych władz finansowych i międzynarodowych organów ustanawiających normy w procesie opracowywania zasad regulacyjnych i nadzorczych dla sektora finansowego.
G
GOZ - Gospodarka o obiegu zamkniętym lub gospodarka cyrkularna (circular economy) - jest to model biznesowy, którego założeniem jest ograniczenie zużycia surowców i produkcji odpadów w cyklu produkcyjnym. Jak nazwa wskazuje założeniem tego modelu jest obieg zamknięty, w którym odpady są zawracane w procesie produkcji i traktowane ponownie jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

Greenwashing - negatywne zjawisko polegające na fałszywym, wprowadzającym w błąd przedstawianiu przedsiębiorstwa lub jego działań czy produktów w pozytywnym świetle w zakresie zgodności z ekologią czy ochroną środowiska. Inaczej: ekościema, marketing środowiskowy.

GRI - (Global Reporting Initiative) - niezależna organizacja międzynarodowa zajmująca się tematyką i opracowywaniem standardów zrównoważonego rozwoju. Standardy GRI to powszechnie stosowane standardy dobrowolnego raportowania ESG. Najnowsza wersja standardów została opracowana w 2016 r.
I
Istotność - podwójna istotność (double materiality) koncepcja nakazująca identyfikowanie zarówno wpływu firmy na ludzi i środowisko (istotność wpływu), jak i kwestii zrównoważonego rozwoju, które wpływają finansowo na przedsiębiorstwo (istotność finansowa).

Interesariusze - podmioty (osoby, grupy), które mogą mieć wpływ na jednostkę (firmę) lub na które jednostka może mieć wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny poprzez swoje działania, bezpośrednie czy pośrednie relacje biznesowe, w całym łańcuch wartości jednostki, a także użytkownicy raportów zrównoważonego rozwoju jednostki. Zgodnie z ESRS milczącym interesariuszem może być także przyroda.
L
Łańcuch wartości - działania, zasoby i relacje związane z modelem biznesowym jednostki. Łańcuch wartości obejmuje podmioty biorące udział w działalności przedsiębiorstwa (np. pracownicy), podmioty związane z zaopatrzeniem, marketingiem czy kanałami dystrybucji, a także związane z finansowym, geograficznym, geopolitycznym czy regulacyjnym otoczeniem jednostki. Łańcuch wartości obejmuje podmioty działające na wyższym szczeblu łańcucha dostaw i poniżej jednostki: podmioty wyższego szczebla w stosunku do jednostki to np. dostawcy, a podmioty znajdujące się poniżej jednostki to np. dystrybutorzy czy klienci.
N

NFRD (Non-Financial Reporting Directive) - dyrektywa Unii Europejskiej, która wprowadziła wymogi dotyczące raportowania informacji niefinansowych dla określonych, dużych przedsiębiorstw. Celem NFRD dyrektywy było zwiększenie wiedzy na temat wpływu przedsiębiorstw na kwestie społeczne, środowiskowe i związane z pracownikami. Od stycznia 2023 r. dyrektywa NFRD została zmieniona dyrektywą CSRD.


Należyta staranność - proces, w ramach którego jednostki identyfikują rzeczywiste i potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko i ludzi związane z ich działalnością, zapobiegają im, łagodzą je i rozliczają się z działań, jakie podejmują, aby im przeciwdziałać. Obejmuje on negatywne oddziaływania związane z własnymi operacjami jednostki i jej łańcuchem wartości na wyższym i niższym szczeblu, w tym za pośrednictwem jej produktów lub usług, a także relacji biznesowych. Należyta staranność jest stałą praktyką, która stanowi odpowiedź na zmiany w kontekście strategii jednostki, jej modelu biznesowego, działań, relacji biznesowych, działalności operacyjnej, zaopatrzenia i sprzedaży oraz która może wywoływać takie zmiany.

P

Porozumienie paryskie - plan określonych działań ukierunkowanych na ograniczenie globalnego ocieplenia. Plan zakłada zmniejszenie emisji o co najmniej 55% do roku 2030 w stosunku do roku bazowego, tj. roku 1990 i osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. W szczególności plan zakłada również zatrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie dużo poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych i podejmowanie starań, by było to nie więcej niż 1,5°C.R
Raport zrównoważonego rozwoju - informacje i oświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju jednostki, które jednostki mają ujmować w corocznym sprawozdaniu z działalności poprzez umieszczenie ich w odrębnej sekcji tego sprawozdania. Informacje podzielone są na 3 części tematyczne tj. środowiskową, społeczną, ładu korporacyjnego i powinny być udzielane zgodnie ze standardami ESRS.
S
Ślad węglowy - całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego, obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów
cieplarnianych (GHG) wyrażone w ekwiwalencie CO2. Miarą śladu węglowego jest tona ekwiwalentu dwutlenku węgla (t CO2 e).
T

TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) - grupa powołana przez Radę Stabilności Finansowej (FSB - Financial Stability Board) opracowująca rekomendacje ujawnień w zakresie ryzyk klimatycznych.


Taksonomia - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 wraz z aktami delegowanymi. Jest to dokument zawierający kryteria pozwalające sklasyfikować działalność gospodarcza jako zrównoważoną środowiskowo. Dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo, jeżeli łącznie spełnia cztery warunki:

1) wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych,

2) nie wyrządza poważnych szkód w żadnym z celów środowiskowych,

3) jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami,

4) spełnia techniczne kryteria kwalifikacji.

Z
Zrównoważone finanse - process należytego uwzględniania aspektów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w sektorze finansowym, co prowadzi do zwiększonych długoterminowych inwestycji w zrównoważone działania i projekty gospodarcze.
Słownik ESG

Zobacz również:
ESG - co to znaczy? | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
ESG - objaśniamy zakres ESG i porządkujemy wiedzę w zakresie raportowania ESG.
Dyrektywa CSRD | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Dyrektywa CSRD - wyjaśniamy podstawy dyrektywy, zakres obowiązywania i konsekwencje jej przyjęcia przez Unię Europejską.
Standardy ESRS | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Standardy ESRS - wyjaśniamy szczegóły, strukturę standardów ESRS oraz zakres ich obowiązywania.
Taksonomia | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Taksonomia - co jest taksonomia ESG? | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Niemiecka Ustawa o staranności w łańcuchu dostaw | Kancelaria Prawna Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara
Niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw - zakres ustawy i jej wpływ na Polski rynek i firmy
Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.