Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Dyrektywa CSRD - co to jest i jakie ma znaczenie?

Dyrektywa CSRD, czyli Corporate Sustainability Reporting Directive weszła w życie 5 stycznia 2023 r. i wprowadziła obowiązek raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska mają 18 miesięcy na implementację przepisów dyrektywy.

Dyrektywa wprowadza obowiązek uwzględnienia w sprawozdaniu z działalności firmy m.in. wielu wskaźników i specyficznych informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu firmy na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz tego jak te zagadnienia wpływają na rozwój, wyniki i sytuację danej firmy. Obowiązek raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem dotyczy określonych przedsiębiorstw, ale wpływa także na te firmy, których obowiązek sprawozdawczości bezpośrednio nie dotyczy (o czym dalej).

Dyrektywa CSRD:
 • wprowadza jednolity standard raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju,
 • nakłada obowiązek przygotowania raportu w jednolitym formacie cyfrowym (poprawa transparentności i porównywalności publikowanych danych),
 • wprowadzana obowiązek poddawania ujawnień niezależnym audytom (początkowo atestacja dająca ograniczoną pewność („limited assurance”), a docelowo na poziomie wystarczającej pewności („reasonable assurance”), tak jak w przypadku sprawozdań finansowych.
Tu znajdziesz wersję polską Dyrektywy CSRD.
Dyrektywa CSRD
Dyrektywa ma doprowadzić do dużo większej przejrzystości w zakresie ESG i zapewnić możliwość porównywalności spółek w kontekście zrównoważonego rozwoju. Na podstawie NFRD (tj. obowiązującej jeszcze przed 2023 r. dyrektywy nakładająca obowiązek raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem głównie na banki i fundusze inwestycyjne) około 11.000 firm raportowało swoje raporty niefinansowe, a obowiązek wynikający z CSRD ma to dotyczyć około 50.000 firm.
Źródło: Komisja Europejska
Dyrektywa CSRD EU

Kogo dotyczy obowiązek raportowania ESG wg dyrektywy CSRD?

Pierwsze raportowanie za 2024 r. (raport wydawany w 2025 r.)
Duże spółki zainteresowania publicznego (które do tej pory podlegały wymogom raportowania niefinansowego NFRD wg Ustawy o rachunkowosci), w których średnia liczba zatrudnionych przekracza 500, oraz jednostki interesu publicznego będące jednostkami dominującymi dużej grupy, w których średnia liczba zatrudnionych przekracza 500 w ujęciu skonsolidowanym.

Pierwsze raportowanie za 2025 r. (raport wydawany w 2026 r.):
Wszystkie duże spółki (notowane i nienotowane), które spełniają dwa z trzech warunków:
 1. średnioroczne zatrudnienie przekracza 250 pracowników,
 2. suma bilansowa przekracza 25 mln EUR (*),
 3. przychody netto ze sprzedaży przekraczają 50 mln EUR (*).
(*) limity podniesione przez Komisję Europejską z 20 mln EUR na 25 mln EUR dla aktywów oraz z 40 mln EUR na 50 mln EUR dla przychodów - wynikało to z uwzglęnienia wpływu inflacji w ostatnich latach

Pierwsze raportowanie za 2026 r. (raport wydawany w 2027 r.)
Małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowania publicznego (spółki notowane na giełdzie) - z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw, tj. spółki które spełniają dwa z trzech warunków:

 1. średnioroczne zatrudnienie przekracza 10 pracowników,
 2. suma bilansowa przekracza 450 tys. EUR (*)
 3. przychody netto ze sprzedaży przekraczają 900 tys. EUR.
(*) limity podniesione przez Komisję Europejską z 350 tys. EUR na 450 tys. EUR dla aktywów oraz z 700 tys. EUR na 900 tys. EUR dla przychodów - wynikało to z uwzglęnienia wpływu inflacji w ostatnich latach


MŚP notowane mają opcję odroczenia zastosowania dyrektywy maksymalnie do dwóch lat (raportowanie za 2028 r., raport wydawany w 2029 r.).
Dyrektywa dodatkowo przewiduje, że obowiązkiem sprawozdawczości objęte są również jednostki z państw trzecich, które posiadają jednostkę zależną lub oddział na terytorium Unii. Próg obrotu netto w wysokości przekraczającej 40 mln EUR powinien więc być stosowany do oddziałów jednostek z państw trzecich, a progi decydujące o uznaniu za dużą jednostkę lub za małą, lub średnią jednostkę, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, z wyjątkiem mikrojednostek, powinien być stosowany do jednostek zależnych jednostek z państw trzecich.

Dyrektywa nie nakłada bezpośrednio obowiązków w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju na małe i średnie przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie oraz na mikrojednostki, tj. takie jednostki, które nie przekraczają dwóch z trzech następujących limitów:
 • średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 pracowników,
 • suma bilansowa nie przekracza 450 tys. EUR (*)
 • przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 900 tys. EUR.
(*) limity podniesione przez Komisję Europejską z 350 tys. EUR na 450 tys. EUR dla aktywów oraz z 700 tys. EUR na 900 tys. EUR dla przychodów - wynikało to z uwzglęnienia wpływu inflacji w ostatnich latach

Jest jednak pewne ale....
Małe i średnie przedsiębiorstwa - czy faktycznie dyrektywa CSRD jeszcze mnie nie obowiązuje?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie podlegają bezpośrednio pod wymóg raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD (patrz wymogi powyżej) mogą być w praktyce zobowiązane przez kontrahentów do częściowego raportowania lub przynajmniej dostosowania swojej działalności do zasad zrównoważonego rozwoju. Wynika to z faktu, że wiele (jeśli nie większość) z MŚP działa w łańcuchu dostaw przedsiębiorstw podlegających wymogom raportowania wg CSRD i z tej przyczyny mniejsze spółki mogą być przez rynek zobowiązane do spełnienia określonych standardów zrównoważonego rozwoju.

Ile czasu mam na wdrożenie dyrektywy CSRD?

Czy powyższych harmonogram oznacza, że nienotowane czy małe i średnie notowane na giełdzie przedsiębiorstwa mają dużo czasu? Zdecydowanie NIE.

Informacje na temat zrównoważonego rozwoju, które będą podlegały raportowaniu, mają obejmować informacje na temat całego łańcucha wartości jednostki, tj. nie tylko jej własnych operacji, produktów i usług, ale także stosunków gospodarczych oraz łańcuchów dostaw. Dyrektywa CSRD wywiera więc pośredni wpływ także na przedsiębiorstwa pozostające w łańcuchu wartości podmiotów zobowiązanych do raportowania. Jednostki raportujące będą zatem wymagały od firm, z którymi współpracują (dostawców, usługodawców, odbiorców towarów lub usług) informacji, które muszą zostać ujęte w ich własnym sprawozdaniu.

Przedsiębiorstwa zobowiązane do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju będą zatem wprowadzały umowne mechanizmy obligujące kontrahentów do dostarczania wymaganych danych. Należy się spodziewać, że firmy, które nie będą mogły lub chciały współpracować na tej płaszczyźnie, niestety wypadną z obiegu.

Mikroprzedsiębiorstwa, a także małe i średnie firmy nienotowane na giełdzie, które będą chciały zachować konkurencyjność na rynku, też będą musiały przygotować się do przekazywania odpowiednich informacji swoim większym kontrahentom. Zatem wyzwania związane z CSRD dotyczą w praktyce znaczącej części firm funkcjonujących na unijnym rynku.

Ujawnieniu w ramach sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju będą podlegały kwestie:
 • środowiskowe
 • społeczne
 • pracownicze
 • poszanowania praw człowieka
 • przeciwdziałanie korupcji i łapownictwo.

Czy wdrożenie raportowania wg CSRD jest czasochłonne?

Dyrektywa CSRD wprowadza obowiązek raportowania wielu wskaźników oraz specyficznych informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu firmy na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz tego jak te zagadnienia wpływają na rozwój, wyniki i sytuację danej firmy.

Raportowanie wg CSRD wiąże się z pozyskaniem rzetelnych informacji od uczestników z całego łańcucha wartości, w tym dostawców. W związku z tym większe podmioty będą oczekiwały od swoich kontrahentów udzielenia informacji w zakresie m.in. śladu węglowego, emisji zanieczyszczeń, przestrzegania praw człowieka czy praw pracowniczych. Dostosowanie procesów pozyskiwania, gromadzenia i analizy informacji to proces bardzo czasochłonny, więc nie warto czekać do ostatniej chwili.

W jaki sposób dyrektywa CSRD precyzuje wymogi raportowania?

Komisja Europejska jest zobowiązana do przyjęcia aktów uzupełniających dyrektywę w celu zapewnienia jednolitych i spójnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w całej Unii Europejskiej (zgodnie z art. 19a i 29a CSRD).

Komisja zleciła przygotowanie standardów zrównoważonego raportowania Europejskiej Grupie Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).
Standardy te znane są jako ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

W standardach ESRS najwięcej miejsca poświęcono zagadnieniom środowiskowym. Pięć spośród dwunastu standardów opisuje szczegółowo jakie środowiskowe kwestie powinny być uwzględniane w raportach niefinansowych podmiotów zobowiązanych (o tym, jakie podmioty są zobowiązane, a jakie pośrednio dotknięte wymogami CSRD można przeczytać powyżej), a tym samym, na co firmy powinny zwrócić swoją szczególną uwagę.

Standardy ESRS

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej o standardach ESRS.
Co muszę zrobić, aby przygotować się do wdrożenia dyrektywy CSRD?
Przygotowania do wdrożenia dyrektywy CSRD wymaga szeregu czynności i odpowiedniego nakładu czasu i zasobów, w tym m.in:
 • Analiza wymogów dyrektywy
  Analiza dyrektywy CSRD oraz standardów ESRS i zakresu raportowania przez pryzmat działalności spółki to pierwsze kroki w przygotowaniu firmy do nowych wymogów.
 • Analiza stanu faktycznego, rzeczywistości
  Niezbędnym krokiem jest identyfikacja aktualnych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz charakteru podejmowanych działalności i rodzaju dostępnych danych. Kluczowa jest identyfikacja obszarów wymagających zmian.
  Komisja Europejska wskazuje na poważne problemy z jakością raportowania zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że inwestorzy nie mają rzetelnego przeglądu ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem, na które narażone są spółki.
 • Zaangażowanie interesariuszy
  Spółki powinny włączyć w dyskusję wszystkich kluczowych interesariuszy (stakeholders), tj. inwestorów, właścicieli, banki, pracowników czy klientów w celu identyfikacji kluczowych obszarów z punktu widzenia interesariuszy.
 • Analiza procesów i ryzyk związanych z gromadzeniem danych
  Raportowanie oraz późniejsza atestacja w bardzo dużym stopniu będzie bazować na odpowiednich, rzetelnych danych. Dyrektywa wymaga, aby dane ujmowane w raportowaniu były m.in. dostępne, rzetelne i wiarygodne, a to wymaga wdrożenia odpowiednich procesów w firmie i rozważenia wdrożenia nowych czy dostosowania istniejących systemów informatycznych.

  Należy pamiętać również, że docelowo raporty spółek podlegających wymogom raportowania ESG będą obowiązkowo podlegały atestacji na poziomie odpowiedniej pewności („reasonable assurance”), tak jak w przypadku sprawozdań finansowych. Będzie to wymagało dobrych procesów oraz efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie ESG.
 • Alokacja zasobów
  Efektywne przygotowanie do raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD wymaga odpowiednich zasobów w firmie oraz nadania sprawom ESG właściwej rangi i priorytetu. Wymaga to odpowiedniej struktury organizacyjnej wraz z przypisaniem roli ESG dla kluczowej kadry zarządzającej (Członka Zarządu). Warto pamiętać również, że są to zagadnienia nowe i skomplikowane, dlatego niezbędne może być przeprowadzenie szkoleń i zaangażowanie zewnętrznego doradcy.
 • Opracowanie strategii ESG i wdrażanie zmian
  Nie ma nic gorszego, niż działanie doraźne i po omacku. Bez odpowiedniej strategii ESG trudno liczyć na efektywne i skuteczne przygotowanie firmy do raportowania. Należy pamiętać, że dyrektywa CSRD ma przede wszystkim na celu zorientowanie spółek na działalność zrównoważoną środowiskowo, co będzie w wielu przypadkach wymagało podejmowania istotnych decyzji biznesowych w zakresie design'u produktu, selekcji materiałów produkcyjnych oraz dostawców, analizy całego łańcucha wartości czy wreszcie polityki sprzedażowej i gwarancyjnej oraz procesu utylizacji. Celem jest dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy).

Czy mogę nie wdrożyć raportowania CSRD mimo obowiązku?

Przepisy zobowiązują państwa członkowskie do wdrożenia sankcji za nieprawidłową realizację obowiązków raportowych, w tym sankcji obejmujących administracyjne kary finansowe. W związku z tym pominięcie obowiązku raportowania nie wydaje się być dobrym pomysłem. Prócz sankcji finansowych należy się również spodziewać negatywnej oceny rynku, kontrahentów czy banków, co może w dalszej perspektywie stanowić o dalszym istnieniu firmy.


Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.