Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Standard ESRS E1
Zmiana klimatu

Celem standardu ESRS E1 Zmiana klimatu jest określenie wymagań dotyczących ujawniania informacji, które umożliwią zrozumienie:

 1. sposobu, w jaki spółka wpływa na zmianę klimatu, pod względem istotnych pozytywnych i negatywnych skutków (zarówno tych rzeczywistych jak i potencjalnych);
 2. przeszłych, obecnych i przyszłych działań przedsiębiorstwa w zakresie łagodzenia zmiany klimatu zgodnie z wytycznymi Porozumienia Paryskiego (lub zaktualizowanego porozumienia międzynarodowego w sprawie zmian klimatycznych) i zgodne z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C;
 3. planów i zdolności przedsiębiorstwa do dostosowania swojej strategii i modelu biznesowego zgodnych z założeniami przejścia na gospodarkę zrównoważoną i przyczynienia się do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C;
 4. wszelkie inne działania podjęte przez przedsiębiorcę oraz rezultaty tych działań mających na celu zapobieżenie, złagodzenie lub zaradzenie rzeczywistym lub potencjalnym negatywnym skutkom wraz z odpowiedzią na ryzyka i szanse;
 5. charakter, rodzaj i zakres istotnych ryzyk i szans wynikających z wpływu przedsiębiorstwa i jego zależności od zmian klimatycznych oraz metody zarządzania zidentyfikowanymi ryzykami i szansami;
 6. skutki finansowe dla przedsiębiorstwa zależne od ryzyk i możliwości wynikających z wpływu i zależności przedsiębiorstwa od zmiany klimatu w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

W ramach ESRS E1 przewidziano 9 ujawnień

1. Plan transformacji w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych, wskazujący cele dotyczące ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C zgodnie z Porozumieniem Paryskim oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku, podejmowane i planowane działania w zakresie ograniczenia emisyjności oraz powiązanie transformacji klimatycznej firmy z jej ogólną i finansową strategią.

2. Polityki związane z łagodzeniem zmian klimatu i dostosowanie do nich tj.: zasady, które przyjęto w celu zarządzania istotnym wpływem, ryzykiem i szansami związanymi z łagodzeniem zmian klimatycznych i przystosowaniem się do nich w zakresie:
 • łagodzenia zmian klimatu,
 • przystosowania się do zmiany klimatu,
 • efektywności energetycznej;
 • wdrażania energii ze źródeł odnawialnych,
 • oraz w innych zakresach.

3. Działania w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych i sposoby przystosowania się do nich oraz środki przeznaczone na realizację tych działań, w tym m.in. wyniki działań w zakresie osiągniętych i oczekiwanych redukcji emisji gazów cieplarnianych.

4. Cele związane z łagodzeniem zmian klimatu i sposoby dostosowania do nich, czyli wyjaśnienie czy i jakie cele wyznaczono w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, omówienie kwestii wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetyczna; Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych ujawnia się w wartościach bezwzględnych (w tonach ekwiwalentu CO2 lub jako procent emisji z roku bazowego).

5. Zużycie energii, tj. wskazanie całkowitego zużycia energii w MWh związanego z własną działalnością, z podziałem na całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych i ze źródeł odnawialnych.
ESRS E1 Zmiana klimatu
6. Zakresy 1, 2, 3 i całkowite emisje gazów cieplarnianych (czyli tzw. ślad węglowy), tj. wskazanie emisji gazów cieplarnianych jednostki obejmujące całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez organizację z podziałem na:
 • zakres 1 - emisje bezpośrednie powstające w organizacji w wyniku spalania paliw, procesów technologicznych, ulatniających się czynników chłodniczych,
 • zakres 2 - emisje pośrednie powstałe w wyniku zużywania zakupionej energii elektrycznej, cieplnej, pary, chłodu,
 • zakres 3 - inne emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu dostaw (np. produkcja i dostawy towarów lub surowców) – w praktyce najtrudniejsze do wyliczenia.

7. Projekty pochłaniania gazów cieplarnianych i ograniczania ich emisji finansowane z tzw. kredytów węglowych - to ujawnienie obejmujące cały łańcuch wartości jednostki, zobowiązujące także do określenia ilości redukcji lub pochłaniania emisji gazów cieplarnianych w ramach projektów łagodzenia zmiany klimatu poza swoim łańcuchem wartości, które jednostka sfinansowała poprzez zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

8. Wewnętrzne ceny emisji dwutlenku węgla, tj. ujawnienie obrazujące sposób i metodę obliczania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz wielkość emisji brutto gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości (zakresy 1-3).

9. Potencjalne skutki finansowe wynikające z istotnego ryzyka oraz potencjalne możliwości związane z klimatem, w tym potencjalne skutki finansowe związane z istotnym ryzykiem i ryzykiem transformacji, wskazanie w jaki sposób ryzyko ma istotny wpływ (lub potencjalnie może mieć istotny wpływ) na przepływy pieniężne, wyniki, pozycję, rozwój, koszt kapitału lub dostęp do finansowania w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym, a także korzyści finansowe wynikające z istotnych możliwości związanych z klimatem.
Standard ESRS E1

Jeżeli spółka dojdzie do wniosku, że zmiana klimatu nie jest istotna dla raportowania i w związku z tym pominie wszystkie wymogi dotyczące ujawniania informacji zawarte w ESRS E1 Zmiany klimatu, wówczas spółka powinna ujawnić szczegółowe objaśnienie wniosków swojej oceny istotności w odniesieniu do zmiany klimatu (zgodnie z ESRS 2 IRO-49 2), w tym wybiegającą w przyszłość analizę warunków, które mogłyby doprowadzić spółkę do wniosku, że zmiany klimatyczne będą istotne w przyszłości. Wymóg ten odzwierciedla fakt, że zmiana klimatu ma dalekosiężne i systemowe skutki w całej gospodarce.


Standardy ESRS - baza wiedzy

Wybrane zagadnienia i analizy standardów ESRS

Słownik

Wyjaśniamy skróty i pojęcia

ESG - obszary raportowania

Ład korporacyjny, strategia, wpływ, ryzyka i szanse, wskaźniki i cele

ESRS 1

Ogólne zasady raportowania

ESRS 2

Zasady ogólne dotyczące ujawnień

ESRS E2

Zanieczyszczenia

ESRS E3

Zasoby wodne i morskie

ESRS E4

Bioróżnorodność i ekosystemy

ESRS E5

Wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym


ESRS S1

Zatrudnienie


ESRS S2

Pracownicy w łańcuchu wartości


ESRS S3

Otoczenie społeczne


ESRS S4

Konsumenci i użytkownicy końcowi


ESRS G1

Praktyki biznesowe

Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.