Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Standard ESRS E5
Wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym (cyrkularna)

Celem standardu ESRS E5 Wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym (gospodarka cyrkularna) jest określenie wymagań dotyczących ujawniania informacji, które umożliwią zrozumienie:

 1. Jak przedsiębiorstwo wpływa na wykorzystanie zasobów, w tym na wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych oraz reprodukcję zasobów odnawialnych (określane jako „wykorzystywanie zasobów i gospodarka obiegu zamkniętego”) pod względem istotnych pozytywnych i negatywnych, rzeczywistych lub potencjalnych wpływów.
 2. Wszelkie działania podjęte, oraz wynik tych działań, w celu zapobiegania lub łagodzenia rzeczywistych lub potencjalnie istotnych negatywnych oddziaływań wynikających z wykorzystywania zasobów i gospodarki obiegu zamkniętego.
 3. Plany i zdolności przedsiębiorstwa do dostosowania swojej strategii i modelu biznesowego zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, w tym m.in. z minimalizacją odpadów, utrzymaniem wartości produktów, materiałów i innych zasobów oraz zwiększania ich efektywnego wykorzystania w produkcji i konsumpcji.
 4. Charakter, rodzaj i zakres istotnego ryzyka i szans przedsiębiorstwa związanych z oddziaływaniami i zależnościami jednostki, wynikającymi z wykorzystywania zasobów i gospodarki obiegu zamkniętego oraz jak jednostka nimi zarządza.
 5. Skutki finansowe dla przedsiębiorstwa w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym istotnego ryzyka i możliwości wynikających z oddziaływań i zależności w zakresie wykorzystywania zasobów i gospodarki obiegu zamkniętego.

W ramach ESRS E5 przewidziano 6 ujawnień

1. Polityki związane z wykorzystaniem zasobów i gospodarką o obiegu zamkniętym, tj. wskazanie zakresu, w jakim jednostka posiada polityki dotyczące identyfikacji, oceny, zarządzania i/lub środków zaradczych dotyczących jej istotnego wpływu, ryzyka i szans związanych z wykorzystaniem zasobów i gospodarką o obiegu zamkniętym, w tym odejście od wydobycia zasobów nieodnawialnych, zabezpieczanie i przyczynianie się do regeneracyjnej produkcji zasobów odnawialnych oraz regeneracji ekosystemów.

2. Działania i zasoby związane z wykorzystaniem zasobów i gospodarką o obiegu zamkniętym, tj. opisanie podjętych i planowanych, kluczowych działań w celu osiągnięcia celów polityki związanych z wykorzystaniem zasobów i gospodarką o obiegu zamkniętym, w tym wskazanie poziomu hierarchii postępowania z odpadami oraz szczegółowej strategii gospodarki o obiegu zamkniętym w całym łańcuchu wartości produktu, obejmującej takie działania jak: odrzuć, przemyśl, zmniejsz, wykorzystaj ponownie, napraw, odnów, przerób i ponowne przeznacz, poddaj recyklingowi.

3. Cele związane z wykorzystaniem zasobów i gospodarką o obiegu zamkniętym, tj. wskazanie czy i w jaki sposób cele jednostki odnoszą się do wpływu i wypływu, w tym odpadów oraz produktów i materiałów (w fazie produkcji, użytkowania i przy zakończeniu użytkowania), a dokładniej do:
 • wzrostu liczby projektów o obiegu zamkniętym (np. przy projektowaniu produktów);
 • wzrostu wskaźnika wykorzystania materiałów w obiegu zamkniętym,
 • minimalizacji wykorzystania nieodnawialnego surowca z ewentualnymi celami dla nieodnawialnego surowca oraz celami dla odnawialnego surowca,
 • odwrócenia procesu wyczerpywania się zapasów zasobów odnawialnych,
 • gospodarki odpadami, w tym przygotowania do właściwego przetwarzania,
 • innych celów.
Gospodarka cyrkularna
4. Napływ zasobów, tj. ujawnienie dotyczące wykorzystania zasobów w ramach własnej działalności jednostki i jej łańcucha wartości w zakresie produktów (w tym opakowań) i materiałów oraz rzeczowych aktywów trwałych.

5. Odpływ zasobów, tj. wskazanie:
 • w jaki sposób przedsiębiorstwo przyczynia się do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez (i) projektowanie produktów i materiałów zgodnie z zasadami obiegu zamkniętego oraz (ii) zakres, w jakim produkty, materiały i przetwarzanie odpadów są w praktyce zawracane do obiegu po pierwszym użyciu,
 • strategię gospodarowania odpadami przedsiębiorstwa oraz stopień, w jakim przedsiębiorstwo wie, w jaki sposób gospodaruje odpadami w swojej własnej działalności,
 • ujawnienie informacji na temat całkowitej ilości odpadów z własnej działalności w okresie sprawozdawczym, w tonach lub kilogramach (ogólnie i z podziałem na odpady zwykłe i niebezpieczne, unieszkodliwiane).

6. Potencjalne skutki finansowe wynikające z wykorzystania zasobów i wpływów, ryzyka i szans związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym tj.:
 • ilościowe określenie potencjalnych skutków finansowych w wartościach pieniężnych, a jeżeli jest to niewykonalne - informacje jakościowe,
 • opis rozważanych skutków, powiązanych wpływów i zależności, do których się odnoszą, oraz horyzontów czasowych, w których mogą się one urzeczywistnić,
 • krytyczne założenia zastosowane w oszacowaniu, jak również źródła i poziom niepewności związany z tymi założeniami.
Standard ESRS E5 a istotność

Jeżeli spółka dojdzie do wniosku, że kwestie wykorzystania zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym nie są istotne dla raportowania i w związku z tym pominie ujawnienia informacji zawarte w ESRS E5 Wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym, wówczas (odmiennie niż w przypadku ESRS E1) spółka nie ma obowiązku ujawniać objaśnień wniosków swojej oceny istotności.

Standardy ESRS - baza wiedzy

Wybrane zagadnienia i analizy standardów ESRS

Słownik

Wyjaśniamy skróty i pojęcia

ESG - obszary raportowania

Ład korporacyjny, strategia, wpływ, ryzyka i szanse, wskaźniki i cele

ESRS 1

Ogólne zasady raportowania

ESRS 2

Zasady ogólne dotyczące ujawnień

ESRS E1

Zmiana klimatu

ESRS E2

Zanieczyszczenia

ESRS E3

Zasoby wodne i morskie

ESRS E4

Bioróżnorodność i ekosystemy


ESRS S1

Zatrudnienie


ESRS S2

Pracownicy w łańcuchu wartości


ESRS S3

Otoczenie społeczne


ESRS S4

Konsumenci i użytkownicy końcowi


ESRS G1

Praktyki biznesowe


Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.