Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Standard ESRS E2
Zanieczyszczenia

Celem standardu ESRS E2 Zanieczyszczenia jest określenie wymagań dotyczących ujawniania informacji, które umożliwią zrozumienie:

 1. Jak działalność wpływa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, pod względem istotnych pozytywnych i negatywnych skutków (zarówno tych rzeczywistych jak i potencjalnych).
 2. Przeszłych, obecnych i przyszłych działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na zapobieganie lub łagodzenie rzeczywistych lub potencjalnych negatywnych skutków zanieczyszczeń. Ma to na celu stworzenie środowiska o zerowym zanieczyszczeniu i wolnego od toksycznych substancji.
 3. Planów i zdolności przedsiębiorstwa do dostosowania swojej strategii i modelu biznesowego zgodnie z przejściem na zasady gospodarki zrównoważonej, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb w zakresie zapobiegania, kontroli i eliminacji zanieczyszczeń.
 4. Charakter, rodzaj i zakres istotnych zagrożeń i szans przedsiębiorstwa związanych z oddziaływaniem na środowisko i kwestiami związanymi z zanieczyszczeniami, a także zapobiegania, kontroli, eliminacji lub redukcji zanieczyszczeń oraz sposób, w jaki przedsiębiorstwo zarządza tym obszarem.
 5. Skutki finansowe dla przedsiębiorstwa w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej dla istotnych ryzyk i szans wynikających z kwestii zanieczyszczania środowiska wskutek działalności spółki.

W ESRS E2 Zanieczyszczenia przewidziano 6 ujawnień:

1. Polityki związane z zanieczyszczeniami, tj. wskazanie czy i jak polityki wewnętrzne odnoszą się do:
 • łagodzenia, w tym zapobiegania i kontrolowania negatywnego wpływu związanego z zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
 • minimalizowania i zastępowania substancji potencjalnie niebezpiecznych oraz stopniowego wycofywanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy,
 • unikania incydentów i sytuacji awaryjnych, a w razie ich wystąpienia kontrolowania i ograniczania ich wpływu na środowisko i/lub społeczeństwo.

2. Działania i zasoby związane z zanieczyszczeniami, tj. opis kluczowych, podjętych i planowanych działań w zakresie dotyczącym zanieczyszczeń, w tym w zakresie unikania zanieczyszczeń i wycofywania substancji mających negatywny wpływ, spełniania wymogów Best Available Techniques (BAT) i kryteriów Do No Significant Harm, a także opis działań i zasobów w zakresie przywracania, regenerowania i przekształcania ekosystemu, w których wystąpiło zanieczyszczenie.

3. Cele związane z zanieczyszczeniami, tj. cele, które przedsiębiorstwo przyjęło zmierzając do wspierania swojej polityki związanej z zanieczyszczeniem oraz działania w zakresie istotnych skutków, ryzyk i szans związanych z zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

4. Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, tj. ujawnienie zanieczyszczeń, które są wytwarzane lub wykorzystywane podczas procesów produkcyjnych:
 • emisji do powietrza,
 • emisji do wody,
 • emisji zanieczyszczeń nieorganicznych generowanych przez przedsiębiorstwo,
 • emisji wygenerowanych przez organizację substancji zubożających warstwę ozonową,
 • informacje na temat mikroplastików generowanych lub wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo,
a także zmian w czasie, metodologii pomiarów i procesu gromadzenia danych związanych z zanieczyszczeniami.
ESRS E2 Zanieczyszczenia
5. Substancje potencjalnie niebezpieczne oraz substancje budzące szczególnie duże obawy, tj. ujawnienie obejmujące łączne ilości substancji potencjalnie niebezpiecznych, które są wytwarzane lub wykorzystywane podczas produkcji lub które są nabywane i które opuszczają przedsiębiorstwo jako emisje, produkty lub jako część produktów lub usług, w podziale na główne klasy zagrożenia substancji potencjalnie niebezpiecznych;

6. Potencjalne skutki finansowe wynikające z wpływu, ryzyka i możliwości związanych z zanieczyszczeniami, tj. wskazanie:
 • kwantyfikacji potencjalnych skutków finansowych w kategoriach pieniężnych, a jeżeli jest to niewykonalne - wskazanie informacji jakościowych,
 • opisu rozważanych skutków, powiązanych wpływów i horyzontów czasowych, w których mogą się one zmaterializować,
 • głównych założeń zastosowanych przy dokonywaniu szacunków, jak również źródeł i poziomu niepewności związanego z tymi założeniami.
Standard ESRS E2 a istotność

Jeżeli spółka dojdzie do wniosku, że kwestie zanieczyszeń nie są istotne dla raportowania i w związku z tym pominie ujawnienia informacji zawarte w ESRS E2 Zanieczyszczenia, wówczas (odmiennie niż w przypadku ESRS E1) spółka nie ma obowiązku ujawniać objaśnień wniosków swojej oceny istotności.

Standardy ESRS - baza wiedzy

Wybrane zagadnienia i analizy standardów ESRS

Słownik

Wyjaśniamy skróty i pojęcia

ESG - obszary raportowania

Ład korporacyjny, strategia, wpływ, ryzyka i szanse, wskaźniki i cele

ESRS 1

Ogólne zasady raportowania

ESRS 2

Zasady ogólne dotyczące ujawnień

ESRS E1

Zmiana klimatu

ESRS E3

Zasoby wodne i morskie

ESRS E4

Bioróżnorodność i ekosystemy

ESRS E5

Wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym


ESRS S1

Zatrudnienie


ESRS S2

Pracownicy w łańcuchu wartości


ESRS S3

Otoczenie społeczne


ESRS S4

Konsumenci i użytkownicy końcowi


ESRS G1

Praktyki biznesowe


Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.