Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Standard ESRS E4
Bioróżnorodność i ekosystemy

Celem standardu ESRS E4 Bioróżnorodność i ekosystemy jest określenie wymagań dotyczących ujawniania informacji, które umożliwią zrozumienie:

 1. W jaki sposób przedsięwzięcie wpływa na różnorodność biologiczną i ekosystemy, pod względem istotnych pozytywnych i negatywnych, rzeczywistych i potencjalnych oddziaływań.
 2. Wszelkich podjętych działań oraz ich wyników, mających na celu zapobieganie lub łagodzenie istotnych negatywnych rzeczywistych lub potencjalnych skutków oraz w celu ochrony i przywrócenia bioróżnorodności i ekosystemów.
 3. Planów i zdolności przedsiębiorstwa do dostosowania swojej strategii i modelu biznesowego.
 4. Charakteru, rodzaju i zakresu istotnych zagrożeń i szans jednostki związanych z wpływem lub zależnością jednostki od bioróżnorodności i ekosystemów oraz sposób zarządzania nimi przez jednostkę.
 5. Skutków finansowych dla przedsiębiorstwa w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej istotnych zagrożeń i możliwości wynikających z wpływu i zależności przedsiębiorstwa na bioróżnorodność i ekosystemy.

W ramach ESRS E4 przewidziano 6 ujawnień

1. Plan transformacji w zakresie ekosystemów i bioróżnorodności – tj. ujawnienie obejmujące:
 • informację o sposobie dostosowania strategii firmy i modelu biznesowego do zapewnienia ich zgodność z celami Unii Europejskiej,
 • wyjaśnienie, w jaki sposób jednostka reaguje na istotne wpływy w całym powiązanym łańcuchu wartości,
 • wyjaśnienie, w jaki sposób strategia rozwoju działalności jednostki wchodzi w interakcję z wykonalnością jej planu transformacji,
 • wyjaśnienie wkładu w czynniki decydujące o wpływie na ekosystemy i bioróżnorodność i możliwe działania łagodzące zgodnie z hierarchią działań łagodzących,
 • wyjaśnienie, czy kompensacja różnorodności biologicznej jest częścią planu przejściowego i ewentualnie wskazanie gdzie planowane jest zastosowanie kompensacji,
 • informacje na temat sposobu zarządzania procesem wdrażania i aktualizacji planu transformacji,
 • wskazanie mierników i powiązanych narzędzi stosowanych do pomiaru postępów,
 • aktualne wyzwania i ograniczenia związane z opracowaniem planu w odniesieniu do obszarów o znaczącym wpływie oraz działania, które firma podejmuje, aby im zaradzić.
Uwaga: ujawnienie jest obowiązkowe dla przedsiębiorstw w następujących branżach: rolnictwo, leśnictwo, budownictwo i inżynieria, ropa naftowa i gaz, produkcja energii i media, usługi wodno-ściekowe, żywność i napoje, papier i wyroby z drewna, materiały budowlane, produkty chemiczne, wydobycie węgla, górnictwo, farmacja biotechnologia, tekstylia, akcesoria, obuwie i biżuteria, tytoń i transport.
2. Polityki związane z bioróżnorodnością i ekosystemami, tj. ujawniania zakresu, w jakim jednostka wdrożyła zasady dotyczące identyfikacji, oceny i zarządzania jej istotnego wpływu, zależności, zagrożeń i możliwości w zakresie różnorodności biologicznej i ekosystemem oraz w jaki sposób są one powiązane i zgodne z globalnymi ramami ochrony różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. oraz unijną strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r.

3. Działania i zasoby związane z bioróżnorodnością i ekosystemami, tj. kluczowe, podjęte i planowane działania, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów i polityki w zakresie bioróżnorodności i ekosystemów, w tym wskazanie:
 • do którego poziomu w hierarchii łagodzenia oddziaływania na bioróżnorodność i ekosystemy jednostka przypisuje działania kluczowe takie jak: unikanie, ograniczanie i minimalizowanie oddziaływania oraz działania na rzecz poprawy bioróżnorodności i ekosystemów,
 • czy w swoich planach działania jednostka wykorzystywała kompensację bioróżnorodności, a jeżeli tak to jej opisanie, wskazanie celów, głównych KPI oraz skutków finansowych,
 • w jaki sposób jednostka wykorzystuje lokalną wiedzę i rozwiązania dotyczące przyrody do działań związanych z bioróżnorodnością biologiczną i ekosystemami,
 • wskazanie szczegółów dotyczących kluczowych działań, takich jak: (i) lista interesariuszy, (ii) potrzeby stosownych konsultacji i respektowania decyzji dotkniętych społeczności, (iii) zwięzła ocena, czy kluczowe działania mogą wywołać znaczący negatywny wpływ na zrównoważony rozwój, (iv) wyjaśnienie, czy kluczowe działanie ma być jednorazową inicjatywą, czy systematyczną praktyką, (v) wyjaśnienie, czy kluczowy plan działania jest realizowany wyłącznie przez jednostkę przy użyciu jej zasobów, czy też jest częścią szerszego planu działania, którego jednostka jest członkiem.

4. Cele związane z bioróżnorodnością i ekosystemami, tj. ujawnienie:
 • czy jednostka wyznaczył cele związane z istotnymi aspektami bioróżnorodności i ekosystemów,
 • czy cele mają określone daty i kamienie milowe,
 • czy przy ustalaniu celów zastosowano progi ekologiczne i przypisywanie skutków do jednostki,
 • czy cele są zgodne z globalnymi ramami różnorodności biologicznej na okres po 2020 r., unijną strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. oraz innymi krajowymi politykami i przepisami dotyczącymi bioróżnorodności i ekosystemów,
 • czy jednostka wykorzystała kompensację bioróżnorodności przy ustalaniu swoich celów,
 • do którego z poziomów hierarchii łagodzenia można przypisać cel (tj. unikanie, minimalizacja, odtworzenie i rekultywacja, kompensacja lub kompensacja).
ESRS E4 Bioróżnorodność i ekosystemy
5. Wskaźniki wpływu związane ze zmianą różnorodności biologicznej i ekosystemów, tj.
 • jeżeli przedsiębiorstwo zidentyfikowało tereny znajdujące się na obszarach wrażliwych pod względem różnorodności biologicznej lub w ich pobliżu, na które wywiera negatywny wpływ, to wskazuje liczbę i obszar takich terenów (własnych, dzierżawionych, zarządzanych),
 • jeżeli jednostka prowadzi działalność w jednym z sektorów, do których ma zastosowanie wymóg dotyczący ujawniania informacji ESRS E4 pkt 1, i zidentyfikowała istotny wpływ na zmianę użytkowania gruntów lub wpływ na zasięg i stan ekosystemów, jednostka ujawnia również sposób użytkowania gruntów na podstawie oceny cyklu życia,
 • jeżeli jednostka stwierdzi, że bezpośrednio przyczynia się do czynników wpływających na zmianę użytkowania gruntów, zmianę użytkowania wody słodkiej i/lub zmianę użytkowania mórz, ujawnia odpowiednie wskaźniki, takie jak przekształcenie w czasie pokrycia terenu, zmiany w czasie w zakresie zarządzania ekosystemami, zmiany konfiguracji przestrzennej krajobrazu, zmiany w łączności strukturalnej ekosystemu, łączność funkcjonalną,
 • jeżeli jednostka stwierdzi, że bezpośrednio przyczynia się do czynników wpływających na przypadkowe lub dobrowolne wprowadzenie inwazyjnych gatunków obcych, ujawnia, w jaki sposób zarządza drogami wprowadzania i rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych oraz ryzykiem stwarzanym przez inwazyjne gatunki obce,
 • jeżeli jednostka zidentyfikowała istotne wpływy związane ze stanem gatunków, zgłasza wskaźniki, które uważa za istotne.

6. Potencjalne skutki finansowe wpływu, zagrożeń i szans związanych z bioróżnorodnością i ekosystemami, tj.
 • ilościowe określenie potencjalnych skutków finansowych w wartościach pieniężnych, a jeżeli jest to niewykonalne - informacje jakościowe,
 • opis rozważanych skutków, powiązanych wpływów i zależności, do których się odnoszą, oraz horyzontów czasowych, w których mogą się one urzeczywistnić,
 • krytyczne założenia zastosowane w oszacowaniu, jak również źródła i poziom niepewności związany z tymi założeniami.
Standard ESRS E4 a istotność

Jeżeli spółka dojdzie do wniosku, że kwestie bioróżnorodności i ekosystemów nie są istotne dla raportowania i w związku z tym pominie ujawnienia informacji zawarte w ESRS E4 Bioróżnorodność i ekosystemy, wówczas (odmiennie niż w przypadku ESRS E1) spółka nie ma obowiązku ujawniać objaśnień wniosków swojej oceny istotności.

Standardy ESRS - baza wiedzy

Wybrane zagadnienia i analizy standardów ESRS

Słownik

Wyjaśniamy skróty i pojęcia

ESG - obszary raportowania

Ład korporacyjny, strategia, wpływ, ryzyka i szanse, wskaźniki i cele

ESRS 1

Ogólne zasady raportowania

ESRS 2

Zasady ogólne dotyczące ujawnień

ESRS E1

Zmiana klimatu

ESRS E2

Zanieczyszczenia

ESRS E3

Zasoby wodne i morskie

ESRS E5

Wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym


ESRS S1

Zatrudnienie


ESRS S2

Pracownicy w łańcuchu wartości


ESRS S3

Otoczenie społeczne


ESRS S4

Konsumenci i użytkownicy końcowi


ESRS G1

Praktyki biznesowe


Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.