Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Standard ESRS S1 Zatrudnienie

Celem standardu ESRS S1 Zatrudnienie jest określenie wymagań dotyczących ujawniania informacji, które umożliwią zrozumienie:

Wpływu jednostki na jej własnych pracowników, oraz powiązanych istotnych ryzyk i szans, w tym:
  1. sposobu, w jaki jednostka wpływa na własnych pracowników pod względem istotnych pozytywnych i negatywnych faktycznego lub potencjalnego wpływu;
  2. wszelkich działań podjętych w celu zapobiegania faktycznym lub potencjalnym negatywnym wpływom, ich łagodzenia lub usunięcia oraz wyniku tych działań oraz w celu uwzględnienia ryzyka i możliwości;
  3. charakteru, rodzaju i zakresu istotnych ryzyk i możliwości jednostki wynikających z wpływu i zależności jednostki związanych z jej własnymi pracownikami oraz sposobu zarządzania przez jednostkę tymi oddziaływaniami i zależnościami; oraz
  4. skutków finansowych dla jednostki w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej powodowanych przez istotne ryzyka i możliwości wynikające z oddziaływań i zależności jednostki związanych z własnymi pracownikami.

W ramach ESRS S1 przewidziano 17 ujawnień

1. Polityki przyjęte w celu zarządzania istotnym wpływem jednostki na własną siłę roboczą dotyczące identyfikacji, oceny i zarządzania i/lub łagodzenia istotnego wpływu na pracowników jednostki, a także polityki dotyczące istotnego wpływu, ryzyk i możliwości w odniesieniu do pracowników, w tym polityki obejmujące zobowiązania jednostki w zakresie praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.

2. Procedury współpracy z pracownikami i przedstawicielami pracowników w zakresie faktycznego i potencjalnego wpływu jednostki (zarówno pozytywnego jak i negatywnego) na pracowników oraz zasady uwzględniania opinii pracowników w procesach decyzyjnych jednostki.

3. Procesy mające na celu zapewnienie lub współpracę w zakresie łagodzenia negatywnego wpływu jednostki na pracowników, a także kanały dostępne dla pracowników w celu zgłaszania skarg i procedury ich rozwiązywania.

4. Działania podejmowane w celu uwzględnienia istotnego, negatywnego lub pozytywnego wpływu oraz zarządzanie istotnymi ryzykami, a także wykorzystywania istotnych możliwości związanych z pracownikami oraz skuteczność tych działań.

5. Cele określone w czasie i zorientowane na wyniki w odniesieniu do:
  • ograniczanie negatywnego wpływu na własną siłę roboczą i/lub
  • wywieranie pozytywnego wpływu na własną siłę roboczą i/lub
  • zarządzanie istotnym ryzykiem i możliwościami związanymi z własną siłą roboczą.
Zatrudnienie
6. Charakterystyka własnej siły roboczej w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym m.in. całkowitą liczba pracowników oraz w podziale na płeć, rodzaj umowy (na czas nieokreślony, na czas określony) czy zatrudnieni na pełny lub niepełny etat.

7. Charakterystyka własnej siły roboczej w zakresie zatrudnienia niepracowniczego (np. samozatrudnienia).

8. Zakres, w jakim warunki pracy i warunki zatrudnienia pracowników są określane w układach zbiorowych pracy lub pod wpływem takich układów, oraz w jakim stopniu pracownicy są reprezentowani w dialogu społecznym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

9. Rozkład płci na najwyższym szczeblu kierowniczym oraz rozkład wieku wśród swoich pracowników (z podziałem na grupy wiekowe: poniżej 30 lat, 30-50 lat, powyżej 50 lat).

10. Informacja, czy pracownicy otrzymują odpowiednie wynagrodzenie zgodnie z odpowiednimi punktami odniesienia, a jeśli nie wszyscy otrzymują odpowiednie wynagrodzenie, wskazanie krajów i odsetek pracowników z poziomem wynagrodzeń poniżej punktu odniesienia.

11. Informacja, czy pracownicy są objęci ochroną socjalną na wypadek utraty dochodów w związku z poważnymi zdarzeniami życiowymi (takimi jak choroba, bezrobocie, wypadek przy pracy, urlop macierzyński, emerytura), a jeśli nie, to w jakich krajach tak nie jest.

12. Wskaźnik procentowy pracowników niepełnosprawnych.

13. Zakres zapewnienia pracownikom szkoleń i możliwości rozwoju umiejętności.

14. Zakres, w jakim własna siła robocza jest objęta systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także liczba zdarzeń związanych z urazami, złym stanem zdrowia i ofiarami śmiertelnymi związanymi z pracą. Dodatkowo także liczba ofiar śmiertelnych w wyniku urazów przy pracy i złego stanu zdrowia związanego z pracą innych pracowników pracujących na terenie należącym do jednostki.

15. Zakres, w jakim pracownicy mają prawo do urlopu związanego z posiadaniem rodziny i zakresu w jakim z niego korzystają, w tym z podziałem na płeć.

16. Procentowa różnica w wynagrodzeniach swoich pracowników płci żeńskiej i męskiej oraz stosunek wynagrodzenia najlepiej zarabiającej osoby do średniego wynagrodzenia swoich pracowników.

17. Liczba związanych z pracą incydentów i/lub skarg, a także poważnego wpływu na prawa człowieka wśród własnej siły roboczej, a także wszelkie powiązane istotne grzywny, sankcje lub odszkodowania za okres sprawozdawczy.
Standard ESRS S1a istotność

Jeżeli spółka dojdzie do wniosku, że kwestie wykorzystania zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym nie są istotne dla raportowania i w związku z tym pominie ujawnienia informacji zawarte w ESRS S1 Zatrudnienie, wówczas (odmiennie niż w przypadku ESRS E1) spółka nie ma obowiązku ujawniać objaśnień wniosków swojej oceny istotności.

Standardy ESRS - baza wiedzy

Wybrane zagadnienia i analizy standardów ESRS

Słownik

Wyjaśniamy skróty i pojęcia

ESG - obszary raportowania

Ład korporacyjny, strategia, wpływ, ryzyka i szanse, wskaźniki i cele

ESRS 1

Ogólne zasady raportowania

ESRS 2

Zasady ogólne dotyczące ujawnień

ESRS E1

Zmiana klimatu

ESRS E2

Zanieczyszczenia

ESRS E3

Zasoby wodne i morskie

ESRS E4

Bioróżnorodność i ekosystemy

ESRS E5

Wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym


ESRS S2

Pracownicy w łańcuchu wartości


ESRS S3

Otoczenie społeczne


ESRS S4

Konsumenci i użytkownicy końcowi


ESRS G1

Praktyki biznesowe


Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.