Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Standard ESRS E3
Zasoby wodne i morskie

Celem standardu ESRS E3 Zasoby wodne i morskie jest określenie wymagań dotyczących ujawniania informacji, które umożliwią zrozumienie:

 1. Jak przedsięwzięcie wpływa na zasoby wód śródlądowych i morskich pod względem istotnych pozytywnych i negatywnych, rzeczywistych lub potencjalnych oddziaływań.
 2. Wszelkie podjęte działania oraz wynik tych działań w celu zapobiegania lub łagodzenia istotnych rzeczywistych lub potencjalnych negatywnych oddziaływań oraz w celu ochrony zasobów wód śródlądowych i morskich, również w odniesieniu do zmniejszenia zużycia wody.
 3. Czy, w jaki sposób i w jakim stopniu przedsiębiorstwo przyczynia się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz innych inicjatyw i standardów środowiskowych.
 4. Plany i zdolność przedsiębiorstwa do dostosowania swojej strategii i modelu modelu(ów) biznesowego(ych) zgodnie z ochroną i odbudową zasobów wód śródlądowych i morskich w skali globalnej;
 5. Charakter, rodzaj i zakres istotnych zagrożeń i szans przedsiębiorstwa wynikające z oddziaływania na zasoby wód śródlądowych i morskich oraz zależności od nich, a także sposób, w jaki przedsiębiorstwo nimi zarządza.
 6. Skutki finansowe dla przedsiębiorstwa w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym związane z ryzykiem i możliwościami wynikającymi z kwestii ochrony wód śródlądowych i morskich.

W ramach ESRS E3 przewidziano 5 ujawnień

1. Polityki związane z wodą i zasobami morskimi, tj. wskazanie czy i jak polityki wewnętrzne odnoszą się do:
 • gospodarki wodnej, w tym wykorzystania i pozyskiwania zasobów wodnych i morskich w ramach własnej działalności,
 • projektowania produktów i usług w sposób zmierzający do rozwiązania problemów związanych z wodą i ochroną zasobów morskich,
 • zobowiązania do istotnego zmniejszenia zużycia wody na obszarach zagrożonych w ramach własnej działalności oraz w ramach łańcucha wartości.

2. Działania i zasoby związane z wodą i zasobami morskimi, tj. wskazanie podjętych i planowanych, kluczowych działań zmierzających do osiągnięcia celów i polityki związanej z zasobami wodnymi i morskimi, w tym wskazanie na jakim poziomie w hierarchii łagodzenia wpływów na wodę i zasoby morskie jednostka pozycjonuje:
 • unikanie korzystania z zasobów wodnych i morskich,
 • ograniczanie zużycia wody i zasobów morskich,
 • odtwarzanie, regenerowanie i przekształcanie ekosystemów i zbiorników morskich.

3. Cele związane z wodą i zasobami morskimi, tj. wskazanie w jaki sposób cele obejmują:
 • zarządzanie istotnym wpływem, ryzykiem i szansami związanymi z obszarami zagrożonymi, w tym poprawą jakości wód,
 • odpowiedzialne zarządzanie wpływem na zasoby morskie, ryzykiem i szansami, w tym charakterem i ilością towarów związanych z zasobami morskimi (takich jak żwir, minerały głębinowe, owoce morza) wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo,
 • ograniczenie zużycia wody, w tym wyjaśnienie, w jaki sposób cele te odnoszą się do obszarów zagrożonych, w tym obszarów o dużym niedoborze wody.
ESRS E3 Zasoby wodne i morskie
4. Zużycie wody, tj. ujawnienia dotyczące własnej działalności dotyczące:
 • całkowitego zużycia wody w m3,
 • całkowitego zużycia wody w m3 na terenach o istotnym zagrożeniu wodnym,
 • informacji dotyczących ilości i jakości wody w lokalnych zbiornikach, a także opis sposobu gromadzenia informacji oraz wszelkich metodologii i założeń,
 • całkowitej ilość wody poddanej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu w m3,
 • całkowitej ilości zmagazynowanej wody i zmian w magazynowaniu w m3.

5. Potencjalne skutki finansowe wynikające z wpływu, ryzyk i możliwości związanych z wodą i zasobami morskimi, tj. wskazanie:
 • kwantyfikacji potencjalnych skutków finansowych w kategoriach pieniężnych, a jeżeli jest to niewykonalne - wskazanie informacji jakościowych,
 • opisu rozważanych skutków, powiązanych wpływów i horyzontów czasowych, w których mogą się one zmaterializować,
 • głównych założeń zastosowanych przy dokonywaniu szacunków, jak również źródeł i poziomu niepewności związanego z tymi założeniami.
Standard ESRS E3 a istotność

Jeżeli spółka dojdzie do wniosku, że kwestie zasobów wodnych i morskich nie są istotne dla raportowania i w związku z tym pominie ujawnienia informacji zawarte w ESRS E3 Zasoby wodne i morskie, wówczas (odmiennie niż w przypadku ESRS E1) spółka nie ma obowiązku ujawniać objaśnień wniosków swojej oceny istotności.

Standardy ESRS - baza wiedzy

Wybrane zagadnienia i analizy standardów ESRS

Słownik

Wyjaśniamy skróty i pojęcia

ESG - obszary raportowania

Ład korporacyjny, strategia, wpływ, ryzyka i szanse, wskaźniki i cele

ESRS 1

Ogólne zasady raportowania

ESRS 2

Zasady ogólne dotyczące ujawnień

ESRS E1

Zmiana klimatu

ESRS E2

Zanieczyszczenia

ESRS E4

Bioróżnorodność i ekosystemy

ESRS E5

Wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym


ESRS S1

Zatrudnienie


ESRS S2

Pracownicy w łańcuchu wartości


ESRS S3

Otoczenie społeczne


ESRS S4

Konsumenci i użytkownicy końcowi


ESRS G1

Praktyki biznesowe


Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.